پوشیدن پرینت سه بعدی اسپینر فیجت Print se dadi

پوشیدن: پرینت سه بعدی اسپینر فیجت Print se dadi Bearings SPINNING TOY امازون استور

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پیشنهاد آیت الله نوری همدانی را به همه پرسی بگذارند / موسوی لاری

طبق صحبتي كه آقاي رييس جمهور در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسي و مساله رفراندوم داشت، امكان ها و ضرورت هاي استفاده از اين ظرفيت در كشور به وسیله كنشگران سيا

پیشنهاد آیت الله نوری همدانی را به همه پرسی بگذارند / موسوی لاری

موسوی لاری: پیشنهاد آیت الله نوری همدانی را به همه پرسی بگذارند

عبارات مهم : قانون

روزنامه اعتماد باعبدالواحد موسوی لاری مصاحبه ای انجام داده است.

بخشی از این گفت وگو را می خوانید:

پیشنهاد آیت الله نوری همدانی را به همه پرسی بگذارند / موسوی لاری

طبق صحبتي كه آقاي رييس جمهور در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسي و مساله رفراندوم داشت، امكان ها و ضرورت هاي استفاده از اين ظرفيت در كشور به وسیله كنشگران سياسي مورد بحث قرار گرفت. آيا شما فكر مي كنيد در شرايط كنوني كشور بن بستي وجود دارد كه ضرورت استفاده از اين اصل را ايجاد كند؟

به نظر من آنچه آقاي رييس جمهور مطرح كرد، يعني بهره گيري از يكي از ظرفيت هاي قانون اساسي براي مراجعه به افكار عمومي و دريافت نظرات مردم بسيار مثبت هست. طبق قانون اساسي كل نظام و مديران كشور بر اساس راي مردم گزینش مي شوند و اعتقاد هستيم كه جمهوري اسلامي متكي بر آراي مردم هست، جاهايي مردم به صورتي غير مستقيم نمايندگاني را گزینش مي كنند تا آنها قانونگذاري كنند. در مواردي نياز است كه مردم به صورت مستقيم نظرشان را در مورد پرسشها متفاوت بگويند كه نامش را رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي مي گذاريم. اينچنين است كه قانون اساسي براي راي و نظر و خواست مردم جايگاهي را قائل مي شود كه يا از طريق نمايندگان ارزش محقق مي شود يا از طريق مراجعه مستقيم به راي مردم. متاسفانه اين عنوان در گذشته مورد بي مهري قرار گرفته است.

اين اصل در چه مواردي مي تواند استفاده شود؟

طبق صحبتي كه آقاي رييس جمهور در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسي و مساله رفراندوم داشت، امكان ها و ضرورت هاي استفاده از اين ظرفيت در كشور به وسیله كنشگران سيا

هيچ اشكالي ندارد كه موضوعاتي را به راي مردم بگذاريم. آيت الله نوري همداني گفته است كه مسائلي در خصوص وضعيت معيشتي مردم را به رفراندوم بگذاريم. به هر حال مرجع تقليدي به نكته اي اشاره كرده است و خواسته تا معيشت مردم به رفراندوم گذاشته شود.

چه چيزي را در اين خصوص بايد به رفراندوم گذاشت؟ پاسخ اين است كه بايد عوامل منفي در معيشت مردم به همه پرسي گذاشته شود. اينكه چه چيزي باعث شده است تا قدرت خريد مردم پايين بيايد و معيشت مردم با مشكل روبه رو شود. موازي كاري هاي درون حكومت، بنگاه هاي اقتصادي غيرمسوول، نهادهاي عمومي غيردولتي، تصميم گيري هاي خام و نپخته مديران دولت در بانك مركزي، شرکت برنامه و بودجه و ديگر نهادها از جمله پرسشها چالش برانگيز هست. اينكه از مردم بپرسيم چه عواملي در پايين آمدن قدرت خريد مردم و سخت شدن وضعيت معيشت موثر بوده هست، حرف درستي است.

مرجع تقليدي هم آن را مطرح كرده هست. خوب است اين مساله را به شيوه اي عملياتي به راي مردم بگذارند و عوامل آن را از نظر مردم پيدا كنند. گرچه معمولا پرسش هاي مربوط به رفراندوم نمي تواند چندپاسخي باشد ولي به هر حال يك موضوعي است كه يك نفر آن را مطرح كرده و مي توان به طريقي عملي آن را به رفراندوم گذاشت. اصل رفراندوم پذيرفته شده است است و در جاهايي حكومت بايد به آراي مردم رجوع كند. اين مساله را بايد به فال نيك گرفت. آقاي رييس جمهور هم به همين نكته اشاره كرده هست. اين امر نشان مي دهد كه اين ظرفيت قانون اساسي از نظر بالاترين مرجع اجرايي كشور و همچنين از نظر يكي از شخصيت هاي حوزوي بايد مورد بهره برداري قرار بگيرد. اين حرف روشن بوده و در چارچوب قانون اساسي مي گنجد. اميدواريم كه همه به آن توجه كنند.

پیشنهاد آیت الله نوری همدانی را به همه پرسی بگذارند / موسوی لاری

آيا شما معتقديد اختلافات كه بر سر يك مساله وجود دارد كه مشخصا به مساله معيشت اشاره كرديد، بايد به رفراندوم گذاشته شود؟ در اين صورت قوه مجريه براي اجراي مساله به رفراندوم گذاشته شده، قدرت و اوتوريته مورد نیاز را پيدا مي كند؟ اصلا مساله معيشت قابليت به رفراندوم گذاشته شدن را دارد؟

اصلا بحث من اختلافات نيست. بالاخره در رابطه با پرداخت يارانه ها دو نظر وجود دارد؛ يك نظر مي گويد كه اين پرداخت باعث آشفتگي در اقتصاد كشور شده است هست. همان يارانه بگيران به خاطر افزايش هزينه ها متضرر شده است اند و يارانه به اين شكل نبايد پرداخت شود. يك نظر هم مي گويد در شرايطي كه وضعيت معيشتي مردم خوب نيست و عده اي از مردم زير خط فقر زندگي مي كنند، يارانه كمكي به آنها مي تواند باشد. براي اينكه بدانيم كدام نظر مورد اقبال مردم هست، مي توان مساله را به رفراندوم گذاشت. اگر مردم پاي صندوق راي آمدند و گفتند كه يارانه را با همين وضعيت كنوني ادامه دهيد، تبعات آن را نيز خودشان مي پذيرند.

بايد افزايش قيمت ها و آشفتگي به وجود آمده از حوزه هاي تصميم سازي و مديريت اقتصادي كشور را بپذيرند. اگر هم مردم نظر منفي دادند، دست دولت باز مي شود تا مقوله يارانه را منطقي تر كند. يعني يارانه به كساني تخصیص داده شده است پيدا كند كه زير خط فقر هستند. به خصوص افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند مورد حمايت قرار مي گيرند. يارانه اين افراد را نه تنها نبايد از بین بردن كرد بلكه بيشتر نيز بايد پرداخت. طبقات ديگر مورد نیاز نيست كه يارانه بگيرند. منشأ بخشي از مشكلات اقتصادي همين پرداخت يارانه است.

طبق صحبتي كه آقاي رييس جمهور در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسي و مساله رفراندوم داشت، امكان ها و ضرورت هاي استفاده از اين ظرفيت در كشور به وسیله كنشگران سيا

اين بن بستي كه از آن صحبت مي كنيد، بن بست در تصميم گيري هست. براي جلوگيري از عواقب و اعتراض مردم شما اين راهكار را مي دهيد؟

بله. دولت ما برخاسته از راي مردم هست. براي اينكه بداند كدام تصميمش مورد اقبال مردم هست، چه ايرادي دارد كه موضوعي را به راي مردم بگذارد. در مورد قانون انتخابات روالي كه در سه دهه اخير دنبال كرديم اشكالات زيادي داشته هست. موردي را مجلس تصويب مي كند؛ شوراي نگهبان رد مي كند. مساله اي را شوراي نگهبان قبول دارد ولی مجمع تشخيص قبول ندارد. اينجا مي توان به افكار عمومي مراجعه كرد. وقتي مردم نظر بدهند براي همه الزام آور خواهد بود.

پیشنهاد آیت الله نوری همدانی را به همه پرسی بگذارند / موسوی لاری

مي توان مباحث متفاوت را در حوزه متفاوت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي رديف كرده و به راي مردم رجوع كرد. مي توان در اجرايي شدن يا نشدن از مردم كمك گرفت. خلاصه سخن اينكه آقاي رييس جمهور در روز ٢٢ بهمن به اين اصل اشاره مي كند و يك مرجع تقليد مي گويد كه در خصوص معيشت از مردم نظرخواهي كنيد؛ جداي از مصاديقش، اين امر نشانگر اين است كه اين ظرفيت قانون اساسي يعني مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقيم در اصل ٥٩ مورد اهميت است و رييس جمهور و صورت هاي حوزوي به اين مساله علاقه نشان داده اند.

واژه های کلیدی: قانون | رييس جمهور | قانون اساسي | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz